Zanosimy wniosek o dotacje do PUP

Przed złożeniem dokumentów, należy jeszcze raz przejrzeć regulamin dotacji oraz wszelkie dodatkowe wskazówki znajdujące się w obrębie wniosku. Bywa, iż dany Urząd Pracy wprowadza szczegółowe kryteria dotyczące formy składanych dokumentów. Dodatkowe wytyczne mogą określać dopuszczalny rodzaj czcionki, wielkość odstępów między wierszami, maksymalną liczbę stron, sposób połączenia stron itp. (np. w Urzędzie Pracy m.st Warszawa, dokumenty powinny być wykonane z wykorzystaniem czcionki Times New Roman 12 px, interlinia pojedyncza, a strony wniosku powinny być ze sobą trwale połączone, np. przez bindowanie). Niedostosowanie się do tych wytycznych, może grozić odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Jeżeli dany PUP nie wprowadził tego typu wytycznych, to dbajmy o to by wniosek był czytelny. Odradzam ręczne wypełnianie części merytorycznej wniosku / biznes planu. Takie dokumenty są mniej przystępne dla osoby oceniającej. W przypadku oświadczeń, zaświadczeń – ręczne wypełnianie jest dopuszczalne.

Jeżeli dany Urząd Pracy nie udostępnił wzorów dokumentów w postaci edytowalnej (np. w wniosek w formacie PDF), to komputerowe wypełnienie formularzy będzie trudniejsze. Możemy się tu posłużyć programem który przekonwertuje pliku .PDF na dokument .DOC, lub edytować taki PDF jako obrazy w programie graficznym. Wymaga to więcej pracy, lecz taki wniosek zawsze będzie się lepiej prezentował, od wniosku wykonanego odręcznie.

Nie należy zmieniać konstrukcji wniosku. Można jednak rozszerzać objętość poszczególnych akapitów, dodawać wiersze w tabelach (np. w tabeli wydatków z dotacji) – tak by zmieściła się cała treść.  Dla przykładu, objętość wniosku o dotacje z UP m.st. Warszawa przed wypełnieniem to ok. 12 str. Po wypełnieniu – 22-25 str.

Należy uzupełnić wszystkie pola. Jeżeli jakieś elementy wniosku nie dotyczą wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”, lub przekreślić pole.

Przed złożeniem wniosku sprawdzić, czy wniosek i załączniki zostały podpisane we wszystkich wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli w obrębie wniosku znajduje się lista załączników, to proszę je numerować wedle tej listy. Każdy załącznik w postaci kserokopii, np. prawo jazdy – powinien zostać opatrzony komentarzem „potwierdzam zgodność z oryginałem” (data i podpis). Oryginały należy wziąć ze sobą do ewentualnego okazania w dniu składania wniosku. Każde pole, które pozostawiamy puste – powinno zostać oznaczone wpisem „nie dotyczy”.

Komplet dokumentów proszę składać w opisanej teczce (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). Poszczególne strony powinny być ze sobą zespolone, co utrudni ewentualne zagubienie której ze stron. W przypadku zaświadczeń, np. o dochodach poręczyciela  – od daty wydania takiego dokumentu nie powinno minąć więcej niż 30 dni.

Czytaj dalej: