Analiza SWOT

SWOT to analiza wewnętrznego i zewnętrznego środowiska naszego rozwiązania biznesowego. W niektórych wnioskach, element ten został określony po prostu jako „analiza mocnych i słanych stron przedsięwzięcia”. Jeżeli w obrębie dokumentów z PUP nie ma takiego punktu, dobrą praktyką jest wykonanie analizy SWOT np. w ramach analizy rynku.

Analiza SWOT mówi nam, co może pomóc w realizacji celów firmy lub co może być przeszkodą, którą należy przezwyciężyć lub zminimalizować w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jest to całościowe spojrzenie na firmę, gdzie w sposób uogólniony, uwzględnia się wszystkie najważniejsze informacje zawarte w całym biznes planie.

SWOT w biznes planie

SWOT stanowi opis sytuacji przedsiębiorstwa, w czterech punktach widzenia: Mocne strony (ang. strengths), Słabe strony (ang. weaknesses), Szanse (ang. opportunities), Zagrożenia (ang. threats). Poniżej przedstawiam szczegółową charakterystykę każdej z tej grup. Należy pamiętać, iż mocne oraz słabe strony dotyczą sytuacji teraźniejszej i powinny skupiać się na czynnikach wewnętrznych (na które mamy bezpośredni wpływ). W przypadku szans i zagrożeń – opis powinien obejmować czynniki zewnętrzne (na które nie mamy bezpośredniego wpływu) i kierować się w stronę tego, co może się wydarzyć w przyszłości.

Mocne strony / słabe strony

 • Wiedza (kierunkowe kursy, wykształcenie)
 • Doświadczenie (wykonywanie wcześniej pracy związanej z interesującą nas branżą)
 • Rezerwa finansowa (posiadanie dodatkowych środków finansowych)
 • Aspekty innowacyjne (wykonywanie nowoczesnych urządzeń, rozwiązań informatycznych)
 • Oferta (polityka cenowa, czas realizacji, gwarancje, czynniki wyróżniające)
 • Zasoby ludzkie (wykwalifikowani pracownicy, zdolności realizacyjne)
 • Siedziba (dojazd, miejsca parkingowe, bezpieczeństwo, powierzchnia magazynowa)
 • Aspekty organizacyjne (umowy z dostawcami, wykorzystane rozwiązania podatkowe, możliwość zastępstwa dla kluczowych pracowników)

Szanse i zagrożenia

 • Rynek (spadek lub wzrost poziomu bezrobocia, zmiany demograficzne, rozwój branży, prognozy dla rynku)
 • Lokalizacja (firmy / instytucje w najbliższym otoczeniu, mogące mieć wpływ na sytuacje naszego przedsiębiorstwa)
 • Styl życia (możliwość zmiany nawyków i przyzwyczajeń potencjalnego klienta)
 • Firmy konkurencyjne (liczba, miejsce na rynku, zasoby, możliwa reakcja na pojawienie się naszej firmy itp.)
 • Zmiany w polityce i prawie (możliwość zmiany przepisów z zakresu regulacji określonych zawodów, planowane zmiany podatkowe, programy socjalne typu 500+ itp.)
 • Sezonowość (spadek / wzrost popytu w określonych porach roku)
 • Płynność finansowa (możliwość utrzymania płynności finansowej w przypadku spadającej liczby zleceń, opóźnieniach z zapłatą itp.)
 • Współpraca z innymi firmami (poziom zależności, możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, zasady współpracy)
 • Zdarzenia losowe (kradzieże, awarie urządzeń, pożar itp.)

Oczywiście nie wszystkie wskazane wyżej punkty muszą mieć zastosowanie w danym przypadku. Każda firma jest inna i analiza musi być dostosowana do jej specyfiki.

Analiza SWOT na przykładzie biura nieruchomości:

Analiza SWOT powinna zostać opatrzona dodatkowym komentarzem, który stanowi rozwinięcie wskazanych w tabeli czynników. Komentarz można umieścić poniżej, w odrębnym akapicie. Poniżej przedstawiam przykład takiego rozwinięcia dla powyższej analizy:

Oferta mojej firmy wypada korzystnie na tle firm konkurencyjnych, w szczególności w zakresie pośrednictwa w wynajmie, gdzie opłaty nie będą przekraczać 50% wartości miesięcznego czynszu. Większość biur nieruchomości stosuje prowizje w wysokości jednokrotności miesięcznego czynszu.
Co prawda, zaczynam od zera, bez rozpoznawalnej marki i z niewielkim kapitałem początkowym, sądzę jednak, iż wykorzystanie zaawansowanych metod reklamy pozwoli skutecznie dotrzeć do klientów, w szczególności myślę tu o studentach, których liczba w Warszawie przekracza 240 tys.
Posiadam zdolności interpersonalne, licencję pośrednika nieruchomościami, oraz doświadczenie w branży. Tym samym posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego typu działalności. Dedykowana aplikacja, pozwoli zautomatyzować cześć pracy związaną z publikacją ofert, dzięki czemu będę mógł pracować w sposób maksymalnie efektywny.
Lokalizacja firmy w miejscu mojego zamieszkania zagwarantuje niskie koszty stałe związane z utrzymaniem siedziby. W większości przypadków spotkania z klientami realizowane będą terenowo, więc taka siedziba w początkowym okresie działalności powinna być wystarczająca. W przypadku większych transakcji (kupno/sprzedaż nieruchomości) – zamierzam korzystać z biura wynajmowanego na godziny.
Wszelkie transakcje będę rozliczał w oparciu skrupulatnie przygotowane umowy, w obrębie których w sposób jednoznaczny zostanie określony termin płatności mojego wynagrodzenia. Z tego względu nie przewiduję większych problemów z utrzymaniem płynności finansowej.
Obecnie mamy na rynku nieruchomości dobrą koniunkturę. Wpływa na to program „Mieszkanie Dla Młodych”, program „500+”, oraz ogólna poprawa sytuacji materialnej Polaków. Rozwija się przedsiębiorczość – każdego roku powstaje w Warszawie 12 tys. nowych firm. W nadchodzących latach zostanie oddanych do użytku szereg inwestycji budowlanych, które ktoś będzie musiał sprzedać.
Istnieje pewne ryzyko, iż Brexit osłabi złotówkę, co będzie stanowić problem dla osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny w walutach obcych. Słaba złotówka może wpłynąć również na realizację rządowych projektów, bowiem dług państwowy jest w głównej mierze długiem zagranicznym. Rosnące koszty jego obsługi spowodują, że w budżecie państwa może być mniej pieniędzy na realizację wspomnianych wcześniej projektów. Oczywiście nie oznacza to, iż rynek od razu się załamie. Wzrośnie jednak konkurencyjność, a duża konkurencyjność wymusi obniżkę prowizji. Z uwagi na to, iż będę prowadził działalność samodzielnie, łatwiej adaptować mi się do nowej sytuacji niż dużym podmiotom, utrzymujących wielu pracowników i posiadające swoje siedziby w prestiżowych lokalizacjach.
W przypadku ewentualnej usterki samochodu, mogę korzystać z wypożyczalni np. http://carfree.pl/ – gdzie dobowa cena najmu nie przekracza 80,00 zł. Co się tyczy ewentualnych usterek wykorzystywanego w działalności systemu informatycznego, a więc strony internetowej i współpracującej z nią aplikacji – ryzyko będzie minimalizowane dzięki renomowanemu serwerowi, oraz wykonywanych automatycznie kopiach bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę wykazane wyżej mocne strony oraz liczne szanse i zagrożenia, którym łatwo przeciwdziałać – jestem przekonany, iż planowane biuro nieruchomości spełni pokładane w nim nadzieje.

Ważną rzeczą jest przenikliwe i obiektywne spojrzenie na przedsiębiorstwo. Nie ma czegoś takiego jak firma bez wad i zagrożeń. Jeżeli ich nie widzisz, to prawdopodobnie robisz coś nie tak.

Jeżeli z kolei wady i zagrożenia znacznie przeważają – należy się szczerze zastanowić nad sensownością całego przedsięwzięcia.

Czytaj dalej: