Złożenie dokumentów w PUP

Przed złożeniem dokumentów, należy jeszcze raz przejrzeć regulamin dotacji, oraz wszelkie dodatkowe komentarze znajdujące się w obrębie wniosku. Bywa, iż dany Urząd Pracy wprowadza szczegółowe kryteria dotyczące formy składanych dokumentów. Dodatkowe wytyczne mogą określać dopuszczalny rodzaj czcionki, wielkość odstępów między wierszami, maksymalną liczbę stron, sposób połączenia stron itp. (np. w Urzędzie Pracy m.st Warszawa, dokumenty powinny być wykonane z wykorzystaniem czcionki Times New Roman 12 px, interlinia pojedyncza, a strony wniosku powinny być ze sobą trwale połączone, np. przez bindowanie). Niedostosowanie się do tych wytycznych, może grozić odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Jeżeli dany PUP nie wprowadził tego typu wytycznych, wystarczy że będziemy dbali o to, by wniosek był czytelny. Jeżeli ktoś nie chce, lub nie może drukować dokumentów – poproszę je wypełnić drukowanymi literami. Proszę jednak pamiętać, iż wnioski wypełnione ręcznie z reguły wydają się mniej profesjonalne, co może prowadzić do zaniżonej oceny.

Należy koniecznie sprawdzić, czy wniosek i załączniki – zostały podpisane we wszystkich wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli w obrębie wniosku znajduje się lista załączników, to proszę je numerować wedle tej listy. Każdy załącznik w postaci kserokopii, np. prawo jazdy – powinien zostać opatrzony komentarzem „potwierdzam zgodność z oryginałem” (data i podpis). Oryginały należy wziąć ze sobą do ewentualnego okazania w dniu składania wniosku. Każde pole, które pozostawiamy puste – powinno zostać oznaczone wpisem „nie dotyczy”.

Komplet dokumentów proszę składać w opisanej teczce (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). Poszczególne strony powinny być ze sobą zespolone, co utrudni ewentualne zagubienie której ze stron. W przypadku zaświadczeń, np. o dochodach poręczyciela  – od daty wydania takiego dokumentu nie powinno minąć więcej niż 30 dni.

Czytaj dalej: