Prognoza finansowa – koszty

Prognoza finansowa wykonywana na potrzeby dokumentów pod dotację z Urzędu Pracy, składa się z części dotyczącej przychodów (opisanej w tym artykule), oraz z części związanej z kosztami, podatkiem dochodowym i zyskiem netto – której poświęcamy ten tekst. Zwykle ma ona postać tabeli i obejmuje okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy. Jeżeli nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, należy pamiętać, aby wszystkie koszty należy ujmować w kwocie netto.

Koszty prowadzenia działalności

Poniżej przedstawiam listę typowych kategorii kosztowych, jakie należy uwzględnić w obliczeniach. Jeżeli dana kategoria kosztowa nie ma zastosowania w przypadku naszego przedsięwzięcia – wpisujemy 0,00 zł. Dobrą praktyką jest, aby każda przedstawiona kategoria kosztowa posiadała swoje uzasadnienie. Może się ono zawierać w obrębie tabeli (jeżeli konstrukcja danego wniosku dopuszcza taką możliwość), zostać umieszczona poniżej – jeżeli zostało w tym celu wyznaczone odpowiednie miejsce, lub na odrębnej kartce jako dodatkowy załącznik.

Przykład uzasadnienia dla kategorii kosztowej – zakup surowca w studiu tatuażu

Usługi w zakresie tatuażu wiążą się z wykorzystaniem takich materiałów jak: barwnik, igły, kubeczek na farbę, kalka hektograficzna, papier do odbijania wzorów na skórze, wazelina biała, ręczniki papierowe, rękawiczki, środki do punktowej dezynfekcji skóry, woreczek na maszynkę, woreczek na przyłącze do maszyny. Zgodnie z przedawnionym w cenniku szacunkowym zużyciem tych materiałów związanych z 1 sesją tatuowania, oraz przedstawionej w prognozie przychodów  liczbie sesji, koszt związany z zakupem surowca wyniesie: 700,00 zł/miesiąc. 

Typowe kategorie kosztowe:

 • Zakup towaru handlowego

Wskazujemy wartość przedmiotów, które kupujemy do późniejszej odsprzedaży. Ilość towaru handlowego, powinna się ściśle pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży.

 • Zakup materiałów do produkcji

Wskazujemy materiały i surowce, które zostają przez nas przetworzone celem wykonania innych produktów, lub zostaną zużyte w ramach świadczonych usług. Ilość towaru handlowego, powinna się pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Zwykle możemy w tej kategorii uwzględnić również dodatkowe opakowania.

 • Koszt najmu lokalu

Wskazujemy koszt najmu wszystkich nieruchomości wykorzystanych w ramach działalności. Jeżeli siedziba firmy mieści się w miejscu zamieszkania, co często ma miejsce np. w przypadku usług z zakresu projektowania graficznego – możemy tu wskazać zerowy koszt najmu.

 • Wynagrodzenie pracowników

Wskazujemy wynagrodzenie wszystkich zatrudnianych pracowników w kwocie brutto, czyli kwotę niezawierającą również składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzane od wynagrodzeń.

 • Narzuty na wynagrodzenie pracowników

W związku z zatrudnieniem pracowników, pracodawca ponosi dodatkowe koszty związane z narzutami na wynagrodzenia. Jest to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Harcowniczych. Ta kwota nie jest potrącana z wynagrodzenia, z tego względy traktuje się ją zwykle jako odrębną kategorię kosztową. Dla przykładu, przy wynagrodzeniu brutto w wysokości 2500,00 zł/miesiąc, dodatkowe narzuty na wynagrodzenia wyniosą 512,00 zł/miesiąc.

 • Reklama

Uwzględniamy tu wszelkie wydatki zwiane z reklamą, które ponosimy w sposób stały, tj. druk wizytówek, dystrybucję ulotek, kampanie AdWords, pozycjonowanie strony internetowej, publikację ogłoszeń w prasie itp. Zwykle nie uwzględnia się tu inwestycji o charakterze jednorazowym np. wykonanie szyldu reklamowego, oklejenie samochodu, stworzenie strony internetowej, zaprojektowanie logotypu itp.  Wskazane kwoty powinny odpowiadać temu, co zostało wyszczególnione w zaprezentowanym wcześniej planie marketingowym.

 • Koszty transportu

Koszty transportu obejmują wydatki związane pozyskaniem towaru handlowego i surowców, dojazdu do klienta celem wykonania usług, transportu zakupionych przez klienta towarów i produktów, oraz własnego dojazdu do siedziby firmy, jeżeli wymaga tego sytuacja. Należy pamiętać, by w przypadku sklepu internetowego koszt wysyłki towarów był adekwatny do prognozowanego poziomu zamówień, przedstawionego w prognozie przychodów.

Przedsiębiorcy korzystający z prywatnego samochodu osobowego w działalności (pojazd niebędący środkiem trwałym), mogą ujmować wydatki związane z jego eksploatacją po spełnieniu dwóch warunków:

 • wydatki te spełniają definicję kosztów uzyskania przychodu (tj. są zasadne dla działalności gospodarczej)
 • suma wydatków ujmowanych w KPiR nie przekracza limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki PIT

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą ujmować w kosztach uzyskania przychodów wyłącznie 20% kwoty wydatków związanych z eksploatacją prywatnego pojazdu w firmie. Dotyczy to również składki OC i AC.

 • Media

Uwzględniamy tu ponoszony koszt ogrzewania, wody, energii elektrycznej, gazu itp. Należy pamiętać, iż nawet gdy dysponujemy lokalem w oparciu o umowę nieodpłatnego użyczenia – należy koniecznie uwzględnić media, gdyż umowa użyczenia nie może ich obejmować. Jeżeli siedzibę firmy stanowi np. lokal, który jest jednocześnie naszym miejscem zamieszkania, należy uwzględnić cześć opłat, adekwatnych do części lokalu wykorzystanego na potrzeby firmy.

 • Opłaty administracyjne, koncesje, ubezpieczenia

Możemy tu uwzględnić abonament telefoniczny, internet, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, OC samochodu, koncesje na sprzedaż alkoholu itp.

 • Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja dotyczy tylko tych podatników, którzy wybrali rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W przypadku środków trwałych, których wartość podczas zakupu przekraczała 10 000,00 zł, koszt ich zakupu wrzuca się koszta stopniowo (utrata wartości środków trwałych wraz z ich zużyciem). Rzecz jasna nie można amortyzować rzeczy zakupionych z dotacji, gdyż kwota dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego i amortyzacja prowadziła by do podwójnego zwolnienia.  Stawkę amortyzacji określa Wykaz Rocznych Stawek Amortyzacyjnych. Dal przykładu – w ramach działalności zamierzamy wykorzystać własny samochód, którego obecna wartość wynosi np. 15 000,00 zł. Możemy go amortyzować w stawce 20%/rok, co oznacza, iż miesięczna amortyzacja wyniesie 250,00 zł ponieważ (15 000,00 zł x 20%)/12 miesięcy = 250,00 zł. Amortyzacja podnosi nam w rachunku koszty (lecz tylko na papierze), a jednocześnie obniża podstawę opodatkowania. Przy samochodzie o wskazanej wyżej wartości, w ciągu 5 lat, amortyzacja obniży nasz podatek dochodowy o 2700,00 zł. Jeżeli więc mamy możliwość amortyzacji – powinniśmy z niej korzystać.

 • Składka na ubezpieczenie społeczne właściciela firmy

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ponosi koszty związane ze składkami ZUS. Formalnie rzecz biorąc kosztem prowadzenia firmy jest wyłącznie składka na ubezpieczenie społeczne i  nie powinniśmy tu uwzględniać składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że wymaga tego konstrukcja tabeli znajdującej się we wniosku PUP. Niestety, niektóre Urzędy Pracy przygotowują dokumenty w sposób niezgodny z praktyką rachunkową. Doskonałym tego przykładem może być wniosek o dotacje obowiązujący w PUP Wałbrzych. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie się do tych zasad, nawet jeżeli są one błędne.

W przypadku nowych przedsiębiorców, a wiec takich, którzy w ostatnich 5 latach nie prowadzili działalności gospodarczej – mogą oni przez pierwsze 6 miesięcy korzystać ze zwolnienia i nie płacić ubezpieczenia społecznego. Później, przez kolejne 2 lata obowiązuje obniżona  stawka ubezpieczenia społecznego, która w roku 2018 wynosi: 199,34 zł.

 • Pozostałe koszty

Umieszczamy tu wszelkie ponoszone koszty, które nie zostały uwzględnione w inny miejscu np. obsługa biura rachunkowego, koszt zakupu materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja od sprzedaży na rzecz Allegro.pl itp.

Czytaj dalej: